หลักสูตรอนุบาล

ภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach)

โรงเรียนทอรักใช้หลักสูตร ภาษาธรรมชาติ หรือ Whole Language ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนภาคอนุบาล ภาษาธรรมชาติ คือการเรียนการสอน “ภาษา” ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยเด็กจะได้เรียนรู้ภาษาและประสบการณ์ภาษาจากของจริงหรือประสบการณ์ตรงนอกจากจะทำให้อ่านออกเขียนได้แล้วเด็กๆ ยังมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  คือ สังคม อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย

โรงเรียนทอรัก, taurakschool, โรงเรียนทอรัก ค่าเทอม, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนทางเลือก, เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง, โรงเรียนรุ่นอรุณ, ทอรัก, รร ทอรัก, รร. ทอรัก, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนน่าเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนเทพารักษ์, โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์, teparak kindergarten นักเรียนอนุบาล

บรรยากาศการเรียนภาษาในชั้นเรียนมีลักษณะเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูและเด็กๆ ตั้งแต่การวางแผนคือคิดด้วยกันว่าจะทําอะไร ทําเมื่อไร ทําอย่างไร จําเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร จะหาสิ่งที่ต้องการมาได้อย่างไร ใครจะช่วยทํางานในส่วนใด 

โรงเรียนทอรัก, taurakschool, โรงเรียนทอรัก ค่าเทอม, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนทางเลือก, เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง, โรงเรียนรุ่นอรุณ, ทอรัก, รร ทอรัก, รร. ทอรัก, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนน่าเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนเทพารักษ์, โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์, teparak kindergarten นักเรียนอนุบาล

เด็กไม่ถูกบังคับให้เขียนตัวพยัญชนะ คํา ประโยคตามที่ครูสั่ง แต่ในบรรยากาศการสอนแนวใหม่นี้ เด็กจะแสดงความต้องการให้ครูเห็นว่า เขาต้องการเขียนสิ่งที่มีความหมายสิ่งที่เขาอยากบอกให้ผู้อื่นเข้าใจ การเขียนในระยะแรกจึงเป็นการที่เด็กสร้างความคิด ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของเด็กและความต้องการสื่อความหมายให้ผู้อื่นทราบ

นักเรียนอนุบาล โรงเรียนทอรัก, taurakschool, โรงเรียนทอรัก ค่าเทอม, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนทางเลือก, เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง, โรงเรียนรุ่นอรุณ, ทอรัก, รร ทอรัก, รร. ทอรัก, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนน่าเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนเทพารักษ์, โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์, teparak kindergarten

การประเมินผลที่ครูพิจารณาจากการสังเกต การบันทึก การเก็บร่องรอยทางภาษาของเด็กขณะทํากิจกรรมต่างๆ และการสะสมชิ้นงานถือว่าสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประเมินการเรียนรู้ภาษาจากสภาพจริง (authentic forms of assessment) และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กมากกว่าการใช้แบบทดสอบทางภาษา

Project Approach

Project Approach (ระดับชั้นอนุบาล) ของโรงเรียนทอรักในระดับอนุบาล เราเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ “เป็นเรื่อง” ทุกเรื่องที่เด็กๆ สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งที่เด็กๆ พบเจอในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเชิงปฏิบัติ กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมวางแผนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ออกแบบสิ่งที่ตัวเองอยากจะรู้และอยากจะทำร่วมกับแม่ครูและเพื่อนๆ ทำให้เด็กมีมุมมองที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย