หลักสูตรประถม

การสอนแบบ Thematic approach และ การสอนแบบโครงการ (Project Approach)

โรงเรียนทอรักจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบองค์รวม (ไม่สอนแยกเป็นรายวิชา) กล่าวคือคุณครูผู้สอนจะสอดแทรกวิชาต่างๆ เข้ามาผสมผสานภายใต้หัวข้อเดียวกัน (Themetics) เช่น โลกของเรา โดยเด็กจะเรียนรู้ทุกวิชาพร้อมกัน (วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะและดนตรี) ผ่านหัวข้อดังกล่าว

Thematic Approach, โรงเรียนทอรัก, taurakschool, โรงเรียนทอรัก ค่าเทอม, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนทางเลือก, เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง, โรงเรียนรุ่นอรุณ, ทอรัก, รร ทอรัก, รร. ทอรัก, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนน่าเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนเทพารักษ์, โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์, teparak kindergarten
โรงเรียนทอรัก, taurakschool, โรงเรียนทอรัก ค่าเทอม, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนทางเลือก, เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง, โรงเรียนรุ่นอรุณ, ทอรัก, รร ทอรัก, รร. ทอรัก, โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนน่าเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนเทพารักษ์, โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์, teparak kindergarten

Thematic Approach

คุณครูผู้สอนจะสอดแทรกวิชาต่างๆ เข้ามาผสมผสานภายใต้หัวข้อเดียวกัน (Themetics) เช่น สัตว์โลกน่ารัก โดยเด็กจะเรียนรู้ทุกวิชาพร้อมกัน (วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะและดนตรี) ผ่านหัวข้อดังกล่าว แนวทางของ Thematic Approach มีข้อดีมากมาย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ในแต่ละวิชา
  • นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับการดำเนินชีวิต (บทเรียนนอกห้องเรียน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เสนอความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ทำให้สามารถขยายองค์ความรู้ได้มากขึ้น
  • นักเรียนจะรู้สึกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนมากยิ่งขึ้น
  • คุณครูจะเป็น ‘ผู้ช่วย’ มากกว่า ‘ผู้สอน’

Project Approach

Project Approach เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการการศึกษาในต่างประเทศว่า เป็นการเรียนการสอนที่เตรียมพร้อมเด็กสำหรับปี 2000 จากการวิจัยพบว่าการศึกษาแนวดังกล่าวมีข้อดีต่างๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับในสถานการณ์จริง (ปัญหาในโลกปัจจุบันไม่ได้แบ่งเป็นรายวิชา แต่มีมากกว่า 1 วิชา ) 
  • สมองทำงานได้ดี และรับรู้เร็วกว่า หากได้รับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพรวมไม่แยกส่วน (Seek for Pattern of Meaning)
  • เด็กจะเรียนรู้ลึกและเข้าใจได้มากกว่า
  • เป็นวิธีที่สร้างนิสัยการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team Spirit ) และนิสัยการเรียนรู้และการทำงานที่ดี (เป็นความฉลาดของมนุษย์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ)

ตัวอย่าง Project เช่น เครื่องกรองน้ำพลังแสงอาทิตย์, กระดาษจากกล่องนม, ยากันยุงสูตรสมุนไพร ฯลฯ

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ เรือใบ นักเรียน